12 May 2016

Story of Ali Reza G

Här kan du läsa den svenska och engelska översättningen av det brev som Ali Reza G. skrivit till andra Uppsalabor. Längst ner hittar du originalbrevet. Tack till Röda Korset i Uppsala.

Skicka gärna honom ett mail via denna länk, skriv “Ali Reza G.” i ämnesraden.

Here you can read the Swedish and English translation of the letter Ali Reza Gholami wrote to his fellow citizens from Uppsala. Feel free to send him a mail via this link, adding ‘Ali Reza G.’ as subject.

“Mina varmaste hälsningar till er som läser detta brev, som tagit er tid. Mitt namn är Ali Reza. Jag är 16 år gammal och kommer från Afghanistan.

Jag tänkte berätta för er om mina sorger. Jag har haft en mycket svår uppväxt. Just nu bor jag i Uppsala. Min mamma dog när jag bara var två år gammal. Jag har en bror som heter Hassan som jag tycker mycket om och som jag är redo att ge mitt liv för. Han fanns där för mig som barn. Han lämnade mig inte ensam när jag hade det svårt. Han lämnade mig inte ensam när min mamma försvann.

Vad har jag gjort för att förtjäna detta öde, varför togs min mamma ifrån mig? Varför blev jag lämnad ensam? Jag vill känna mammas tårar mot mitt ansikte. När jag ser ett barn på gatan med sin mamma så skakar mitt hjärta. Jag undrar varför mitt liv blev så här och varför ingen har varit snäll mot mig. Mamma, jag önskar att du var här och kunde se vilket liv jag har levt och hur mycket jag älskar dig.

Mamma, om du var här, om du såg mig skriva det här brevet, skulle du se att jag gråter. Jag önskar att du kunde se hur jag känner mig och hur jag saknar dig. Jag önskar att jag bara en gång kunde få se dig, känna din hand på mitt huvud. Varför måste jag befinna mig i en så svår situation? Varför kan jag inte minnas min mammas ansikte?

Kära vänner, tårarna som rinner ner på pappret är för de dagar som jag har förlorat. Om du kommer till kyrkogården och ser att jag är begravd där tänk på mina bra sidor. Och mamma, jag ska jag leva på så sätt att alla ska tänka ”vilken bra mamma som har uppfostrat en sådan fin pojke”. Ingen vet att du inte fanns med mig. Jag ska försöka med hela mitt hjärta att vara så bra som om du hade funnits.

Jag tackar er mina vänner för att ni har tagit er tid att läsa. Jag önskar er alla att vara lyckliga. Innan jag säger hej då vill jag som ett barn som förlorat sin mamma uppmana alla er som är mammor att vara snälla mot era söner. Så att dom kan känna sig stolta. Jag önskar er alla att vara lyckliga och ett gott liv. Hej då.

Ali Reza

My warmest greetings to those of you who are reading this letter, who took their time. My name is Ali Reza. I am 16 years old and come from Afghanistan.

Let me tell you about my sorrows. I have had a very difficult childhood. Right now I live in Uppsala. My mother died when I was only two years old. I have a brother named Hassan who I like very much and who I am willing to give my life for as he was there for me as a child. He never left when I was struggling. He did not leave when my mother disappeared.

What have I done to deserve this fate, why was my mother taken away from me? Why was I left alone? I want to feel my mother’s tears on my face. When I see a child in the street with his or her mother my heart trembles. I wonder why my life ended up like this and why no one has been kind to me.

Mom, I wish you were here to know the life I have lived and how much I love you. Mom, if you were here, if you saw me writing this letter, you would see that I am crying. I wish you could see how I feel and how I miss you. I wish I could just once see your face, feel your hand on my head. Why do I find myself in this difficult situation? Why can’t I remember my mother’s face?

Dear friends, the tears flowing down on this paper is for the days that I have lost. If you come to the cemetery and see that I’m buried there please think of my good qualities. And mom, I will live so that everyone will think “What a good mother must have raised this boy” No one knows that you were not with me. I will try with all of my heart to be as good as if you had existed.

Thank you my friends for your time. I wish you all to be happy. Before I say goodbye, I, as a child who has lost his mother, urge all of you who are mothers to be kind to your sons. So that they can feel proud. I wish you all to be happy and live a good life. Bye.

Ali Reza”

originalbrevet: original letter Ali Reza G.