12 May 2016

Story of Homeyan

Här kan du läsa den svenska och engelska översättningen av det brev som Homeyan skrivit till andra Uppsalabor. Längst ner hittar du originalbrevet. Tack till Röda Korset i Uppsala.

Skicka gärna honom ett mail via denna länk, skriv “Homeyan” i ämnesraden.

Here you can read the Swedish and English translation of the letter Homeyan wrote to his fellow citizens from Uppsala. Feel free to send him a mail via this link, adding ‘Homeyan’ as subject.

Jag heter Homeyan och kommer från Shiraz i Iran. För ungefär tre år sedan lämnade jag Iran. Hela familjen flyttade från Iran pga. religiösa problem. Jag är inte muslim, utan tillhör Bahai-tron. Jag är född bahai. Den religiösa ledningen i landet tycker inte om bahai. De är av den uppfattningen att om man inte är muslim så har man inte rätt att leva utan måste dödas.

Min mor har haft mycket problem med regeringen och en grupp av släktingar. Även min far och syster har haft samma problem. Min mor var så leden att hon blev sjuk, fick cancer och dog. Och därefter dog även min far av sorg. Jag och min syster hade ingen möjlighet att leva och sökte tillstånd att resa till antingen Italien eller Österrike men vi fick negativt svar. Anledningen till det negativa svaret var att jag inte kunde skicka in dokument som bevisade att vi var bahai.

Säkerhetspolisen har skadat mig, jag har brännskador på benen och ett brutit knä. Dom har skadat mig vid upprepade tillfällen. Jag har fortfarande spår av skadorna. Jag är 28 år gammal och jag har förolämpats av både regering och av vanligt folk för att jag är bahai. Jag har blivit behandlad som ett djur, inte som en människa. Under dom tre år som jag varit utanför Iran har jag varit rädd för att bli dödad. Om dom utvisar mig och skickar tillbaka mig till landet betyder det att jag är död.  Jag minns att när min mor behövde medicin så gav dom oss ingen medicin pga. av vår religion. Vi ville betala för medicinen men dom nekade oss den ändå. Dom sa vi är smutsiga och kan dö. Just nu är alla bahai studenter utestängda från universitet och skolor. Om du går till affären för att köpa något och dom vet att du är bahai så säljer dom inte till dig. Du blir utkastad från affären. Hur kan leva man leva i en sådan situation? Jag vet inte om det var min egen eller min guds vilja att jag skulle vara i den här situationen. Det betyder att man måste dö om man är bahai.

Homeyan

My name is Homeyan and I come from Shiraz in Iran. About three years ago I left Iran. The whole family moved from Iran because of religious problems. I am not a Muslim, but belong to the Bahai faith. I was born Bahai. The religious leadership in the country does not like Bahai. They think that if you are not a Muslim you have no right to live and must be killed.

My mother has had much trouble with the government and a group of relatives. Even my father and sister had the same problem. My mother was so sad that she became sick and died of cancer. And then later my father also died of grief. My sister and I had no way to live and sought permission to travel to either Italy or Austria, but we were denied a visa. The reason for the negative response was that I could not submit documents proving that we were Bahai.

I have been injured by the security services, I have burns on my legs and a broken knee. They have hurt me repeatedly. I still have scars. I am 28 years old and I have been insulted by the government and ordinary people for being Bahai. I have been treated like an animal, not a human. During the three years I have been outside of Iran, I have been afraid to be killed. If they deport me and send me back, it means I’m dead.

I remember when my mother needed medicine but was given none because of our religion. We wanted to pay for the medication but they still denied us. They told us we were dirty and could die. Right now, all Bahai students have been denied access to universities and schools. If you go to the store to buy something and they know you are Bahai they wont sell to you. You will be thrown out of the store. How do you live in such a situation? I do not know if it was my own or my Gods will that I find myself in this situation. This means that you must die if you are a Bahai.

Homeyan”

originalbrevet: Original letter Homeyan