18 May 2016

Story of Ali Reza

Här kan du läsa den svenska och engelska översättningen av det brev som Ali Reza skrivit till andra Uppsalabor. Längst ner hittar du originalbrevet. Tack till Röda Korset i Uppsala.

Skicka gärna honom ett mail via denna länk, skriv “Ali Reza” i ämnesraden.

Here you can read the Swedish and English translation of the letter Ali Reza wrote to his fellow citizens from Uppsala. Feel free to send him a mail via this link, adding ‘Ali Reza’ as subject.

Jag heter Ali Reza och är 25 år gammal. Jag kom till Sverige för 6 månader sen. Jag har haft många problem på vägen hit.

Jag reste hit för att leva men det har varit mycket svårt, svårt att ha ett liv, varje människas rätt. Som iranier född Iran förväntas jag ha samma religion som majoritetsbefolkningen. Annars måste jag dö.  Jag ville själv välja min religion och jag valde den kristna tron. Genom internet lärde jag känna en kvinna som kunde döpa mig. Hon bodde inte i Iran men hon lovade att komma dit. Sen länge hade jag sökt någon som henne som kunde döpa mig men alla var rädda för att bli dödade. Jag har varit en duktig student och tycker mycket om kunskap. Mina lärare brukade säga att jag var särskilt begåvad inom konst. När jag studerade på universitetet så tog jag inte del i religion studierna och blev kritiserad av universitetsledningen. Jag blev avstängd och fängslad.  I flera dagar lämnades jag i ett rum innan dom tog mig till rättegång. Dom frågade om mina åsikter och jag svarade att jag tror på gud, inget annat. Jag var under mycket stress och de pressade mig att svara mer, men jag repeterade bara att jag tror på gud. Dom var tuffa mot mig och slog mig mycket. Jag fick varken vatten eller mat. Det tog sju dagar. Eftersom jag inte berättade något så slog dom mig med en piska. Jag har bilder av de skador som piskan åstadkommit på min rygg. Dom piskade mig 83 gånger. Domaren sa till mig att om jag tillfångatas igen kommer jag att bli dödad. Dom lät mig inte fortsätta mina studier och jag kunde heller inte bli anställd i offentliga organisationer. Jag kunde inte heller lämna landet. Jag är en människa, jag har rätt att leva som alla andra. Under lång tid stannade jag hemma pga. psykisk ohälsa. Sen tillbringade jag 6 månader hos en psykolog.

Sen fick jag veta genom Facebook att den kvinna som lovat att komma var på väg till Iran. Jag kände stor hopplöshet när jag träffade henne. Jag berättade allt för henne och hon sa till mig att den som har tro aldrig kan bli skadad eftersom jesus är en del av oss. Om någon försöker skada en person med tro kommer den i sin tur också att skadas. Jag ville inte leva planlöst och en vän sa att han kunde hjälpa ut ur landet. Jag hade ingen anledning att stanna i Iran, jag var en levande död man.  Jag bestämde mig att lämna landet och en svår resa påbörjades. Jag accepterade svårigheterna och gud hjälpte mig så att jag kunde komma hit. Nu är jag här och jag kan utöva min tro i frihet och leva på en plats där acceptans för andra människor finns. Jag går till kyrkan varje och jag har hittat bra vänner.  Min tro har hjälpt mig att bli kvitt den känsla jag hade tidigare. En känsla av att varken vara levande eller död. Jag behöver inte äta samma tabletter som tidigare. Vill någon hjälpa mig utöva min rätt att leva som en människa här?

Ali Reza

My name is Ali Reza and is 25 years old. I came to Sweden six months ago. I have had many problems on the way here.

I traveled to Sweden to live here but it has been very difficult, difficult to have a life, every human’s right.

As all Iranians born in Iran, I was expected to have the same religion as the majority population. Otherwise, I must die. I wanted to choose my religion and I chose the Christian faith. Through the Internet, I met a woman who could baptize me. She did not live in Iran, but she promised to come to me. I had searched for someone like her who could baptize me but everyone was afraid of being killed.

I have been a good student and very fond of knowledge. My teachers used to say that I was particularly gifted in the arts. When I was studying at the university I did not take part in religious studies and was criticized by the university management. I was expelled and detained. I was left in a room for several days before they took me to court. They asked about my views and I replied that I believe in God, nothing else. I was under a lot of stress and they pressured me to answer more, but I kept repeating that I believe in God. They were rough and physically abused me. I received neither water nor food. It took seven days. As I did not say anything they beat me with a whip. I have pictures of the damage the whip caused on my back. They whipped me 83 times. The judge told me that if I was captured again, I will be killed. They would not let me continue my studies and I could not be employed in public organizations. I could not leave the country. I’m a human, I have the right to live like everyone else. For a long time, I stayed at home because I suffered psychologically. Then I spent six months with a psychologist.

Then I found out through Facebook that the woman who promised to come visit was on her way to Iran. I felt great despair when I met her. I told her everything and she told me that those who have faith can never be hurt because Jesus is a part of us. If anyone tries to harm a person with faith he or she will also be hurt.

I did not want to continue to live aimlessly and a friend said that he could help me get out of the country. I had no reason to stay in Iran, I was a dead man walking. I decided to leave the country and a difficult journey began. I accepted the difficulties and God helped me so I could come here. Now I’m here and I can exercise my faith in freedom and live in a place where acceptance of other people exist. I go to church every day and I have found good friends. My faith has helped free me from the feeling I had before. A sense of feeling neither dead nor alive. I do not eat the same medicine as before. Would someone let me exercise my right to live as a human here?

Ali Reza

originalbrevet: original letter Ali Reza